FINANCIELE RESULTATEN

Financieel beleid

Hoofdelementen uit het financieel beleid zijn een stabiel en marktconform tarievenbeleid, een laag operationeel kostenniveau en voldoende financiële ruimte voor innovatie en investeringen, zodat ook op langere termijn de kwa­li­teit van drinkwater en ook de leveringszekerheid veiliggesteld wordt. Verder dient het financieel beleid aan te sluiten op de solvabiliteitsvereisten en de vermogenskostenvergoeding (WACC) volgens de Drinkwaterwet.

Onder een stabiel en marktconform tariefbeleid wordt verstaan een tariefontwikkeling die gemaximeerd is op de geldende inflatiecijfers en een tariefstructuur die in overeenstemming is met de geldende uitgangspunten binnen de drinkwatersector. Positieve bedrijfsresultaten worden aangewend ter versterking van weerstands­ver­mogen en schuldminimalisering.

In de Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld aan de vermogenskosten die in rekening mogen worden de gebracht aan de klant en daarnaast wordt een maximum gesteld aan de solvabilteit op eigen vermogen. Voor 2017 is de gemiddelde kostenvoet vastgesteld op 4,2% en een maximale solvabiliteit van 70%. Waterbedrijf Groningen voldoet aan beide financiële aspecten.

Financieel was 2017 voor Waterbedrijf Groningen voor wat betreft de eigen activiteiten een prima jaar. De tarieven zijn niet verhoogd, waardoor ons tarief nog steeds behoort tot de laagste drie in Nederland. Het resultaat exclusief resultaat uit deelnemingen is uitgekomen op € 4,2 miljoen (winst), hetgeen € 1,3 miljoen hoger is dan voorgaand jaar. Het resultaat deelnemingen bedraagt € 2,1 miljoen (verlies), waardoor het uiteindelijke resultaat € 2,1 miljoen (winst) bedraagt.

Van het resultaat deelnemingen heeft € 3,4 miljoen (verlies) betrekking op de deelneming in WarmteStad B.V.: het binnen het project Noordwest wegvallen van geothermie als beoogde warmtebron voor de levering van warmte heeft geresulteerd in een desinvestering van de hieraan tot nu toe bestede uitgaven. Met € 1,3 miljoen (winst) ligt het aandeel in het resultaat van de deelnemingen North Water B.V. en Waterlaboratorium Noord B.V. € 0,4 miljoen hoger dan vorig jaar.

In 2017 is voor € 20 miljoen lang vreemd vermogen aangetrokken om de investeringsactiviteiten van het lopende en een deel van de komende jaren te financieren.

Het beleid van schuldminimalisering komt niet alleen onze huidige klanten ten goede, maar ook onze toekomstige klanten. Beperking van rentelasten maken het ook in de toekomst mogelijk de tarieven laag te houden.

De kengetallen current ratio en solvabiliteit (eigen vermogen) geven in 2017 aan dat de financiële positie van N.V. Waterbedrijf Groningen gezond is en zich ontwikkelt conform de verwachtingen en het ingezette beleid.

Juridische structuur

Naar de stand van 31 december is de juridische structuur als volgt:

Resultaat 2017

  2014 2015 2016 2017
Opbrengsten 50,6 50,3 52,8 55,2
Bedrijfskosten 46,3 45,8 47,6 48,7
Bedrijfsresultaat 4,3 4,5 5,2 6,5
Financieel resultaat ‑2,5 ‑2,4 ‑2,2 ‑2,2
Resultaat deelnemingen 1,1 1,2 0,8 ‑2,1
Winstbelasting 0,0 0,0 0,0 ‑0,1
         
Resultaat 2,8 3,3 3,8 2,1

Het resultaat exclusief resultaat uit deelnemingen is uitgekomen op € 4,2 miljoen (winst), hetgeen € 1,3 miljoen hoger is dan voorgaand jaar. Het resultaat deelnemingen bedraagt € 2,1 miljoen (verlies) (2016: € 0,8 miljoen winst), waardoor het uiteindelijke resultaat 2017 € 2,1 miljoen (winst) bedraagt. In 2016 was dat € 3,8 miljoen.

Sinds 1 januari 2016 zijn Waterbedrijf Groningen N.V maar ook haar deelnemingen North Water B.V., North Water Afvalwater B.V., WBG Duurzaam B.V. onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting op grond van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente en tijdelijke verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Opgemerkt zij dat onderdelen van de implementatie van de vennootschapsbelastingplicht bij N.V. Waterbedrijf Groningen en haar hiervoor genoemde deelnemingen nog onderwerp zijn van overleg met de Belastingdienst. Naar verwachting zal het overleg met de Belastingdienst in 2018 worden afgerond.

Drinkwater- en industriewater leveranties in m3

In 2017 heeft N.V. Waterbedrijf Groningen 43,7 miljoen m3 drinkwater geleverd aan klanten in het voorzieningsgebied. Een stijging ten opzichte van 2016, toen 43,3 miljoen m3 is geleverd.

Onze deelneming North Water B.V heeft 19,5 miljoen m3 industriewater afgezet, tegenover 18,5 miljoen m3 in 2016. Het volume van het in de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) te Oosterhorn gezuiverde afvalwater is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven.

Tarieven

In 2017 heeft Waterbedrijf Groningen het integrale tarief voor een gemiddeld huishouden gehandhaafd op € 1,14 per m3. Er is afgezien van het doorvoeren van een tariefsverhoging ter grootte van de inflatie.

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in 2017 bedragen € 55,2 miljoen en zijn hoger dan het boekjaar 2016 (stijging van € 2,4 miljoen). De totale netto omzet drinkwaterlevering over 2017 bedraagt € 45,0 miljoen (2016 € 44,6 miljoen).

Tabel 2: Netto omzet

Tabel 2: Netto omzet
  2014 2015 2016 2017
Bemeterd kleinverbruik 28,8 29,0 30,0 30,1
Onbemeterd kleinverbruik 1,0 1,0 1,0 1,0
Capaciteits-/grootverbruik 12,5 12,6 13,1 13,4
Overige (zusterbedrijven) 0,5 0,5 0,5 0,5
         
Totaal 42,8 43,1 44,6 45,0

De drinkwaterafzet in m3 is in 2017 gestegen met 0,4 miljoen m3. Bij een ten opzichte van 2016 ongewijzigde tarief per m3 resulteert dit in een toename van de totale netto drinkwateromzet met € 0,4 miljoen.

De overige bedrijfsopbrengsten stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met € 1,7 miljoen door meer vergoedingen verrichte werkzaamheden voor derden cq. deelnemingen.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten zijn in 2017 € 48,7 miljoen in vergelijking tot € 47,6 miljoen in 2016.

De kosten voor uitbesteed werk zijn met € 1,7 miljoen gestegen, met name als gevolg van meer inhuur derden (€ 1,1 miljoen) en meer onderhoudswerkzaamheden (€ 0,5 miljoen).

De kosten voor salarissen/overige personeelskosten zijn met € 0,1 miljoen gestegen. Het aantal FTE’s ultimo december 2017 is ten opzichte van ultimo december 2016 met 6,9 FTE’s gestegen.

De afschrijvingskosten zijn met € 0,8 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar 2016. Dit is met name het gevolg van bijzondere waardeverminderingen, die in 2017 leidden tot een bate van € 0,1 miljoen, terwijl er over 2016 sprake was van een last van € 0,4 miljoen.

De overige posten binnen de bedrijfskosten bevinden zich in 2017 op een met 2016 vergelijkbaar niveau.

Investeringsuitgaven in drinkwater

De investeringsuitgaven in im- en materiële vaste activa in 2017 bedragen € 19,5 miljoen, hetgeen hoger is dan het jaar 2016 (€ 17,5 miljoen). De investeringen zijn als volgt te specificeren:

  2017
Leidingwerk (saneringen) 7,8
Centraal magazijn + kantoor Fultonweg Hoogezand 2,3
Aanpak Ring Zuid 2,2
Pompstation de Groeve 2,0
Leidingwerk (nieuwe aansluitingen) 1,8
ICT / Mecoms 1,4
Bedrijfsauto's 0,7
Watermeters / meetstraten 0,4
Overig 0,9
   
Totaal 19,5

Current ratio

De current ratio geeft de verhouding weer tussen de activa welke op korte termijn in geld omgezet kunnen worden en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan.

In 2017 komt de current ratio uit op 0,48 (2016: 0,37).

Na enkele jaren van daling stijgt de current ratio in 2017 als gevolg van het aantrekken van extra (langlopende) financiering.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. In 2017 komt de solvabiliteit uit op 37,9% (2016: 38,7%).

De solvabiliteit van 37,9% voldoet aan de vereisten van zowel de Drinkwaterwet (maximaal 70%), als aan de eis van banken ten aanzien van onze lopende financieringsovereenkomsten (minimaal 25%).