CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Code

De Code

De Corporate Governance Code (verder: de Code) is een gedragscode voor bedrijven om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht te regelen.

Onder goed ondernemerschap verstaat Waterbedrijf Groningen integer en transparant handelen door het bestuur en een goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen. Hoewel de Code is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, hecht Waterbedrijf Groningen er ook grote betekenis aan, omdat begrippen als lange termijn waarde-creatie, transparantie en integriteit centraal staan in de Code. Dit past goed bij onze maatschappelijke functie. Daarom hebben wij de best-practice bepalingen uit de Code, voor zover deze toepasbaar zijn voor een drinkwaterbedrijf met publieke aandeelhouders, geïmplementeerd. Hierbij rekening houdend met de specifieke vereisten voortvloeiend uit de Drinkwaterwet. Vanuit deze wet zijn een aantal belangrijke besluiten voorbehouden aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering, zoals het vaststellen van het drinkwatertarief en de winstbestemming. Ook de benoeming, het ontslag en het bezoldigingsbesluit van de Directie is voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

In 2017 is gestart met een evaluatie van de statuten en geldende reglementen aan de laatste inzichten van de Code. Een aantal reglementen waaronder de zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ zijn inmiddels geactualiseerd. Daarnaast zijn in 2017 een remuneratiecommissie en een auditcommissie aangesteld en is het besluit genomen tot het instellen van een business commissie. Effectuering van dit besluit heeft in februari 2018 plaatsgevonden. De evaluatie van de Code zal in 2018 worden afgerond. 

Ten aanzien van de Code geeft Waterbedrijf Groningen hierna aan op welke punten wordt afgeweken, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’:

  • De regels die expliciet geschreven zijn voor beursgenoteerde ondernemingen en one-tier bestuursstructuur worden niet toegepast;
  • De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen wil zich niet op voorhand vastleggen over de benoemingsperiode. De Raad wil zich hierbij laten leiden door de feitelijke omstandigheden;
  • Waterbedrijf Groningen heeft in verband met de omvang van de onderneming geen interne auditfunctie ingericht. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. De adequate werking van beheersmaatregelen vormt onderdeel van het overleg tussen de auditcommissie en de externe accountant;
  • Informatieverstrekking en voorlichting aan de Algemene Vergadering verloopt niet via de website van de onderneming, omdat sprake is van een vaste groep bekende aandeelhouders waarmee een rechtstreekse aandeelhoudersrelatie wordt onderhouden;
  • Voor de bezoldiging wordt de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)’gevolgd. Zie ook toelichting jaarrekening.

Op de website van Waterbedrijf Groningen  zijn de diverse reglementen en overige documentatie te vinden over Corporate Governance van Waterbedrijf Groningen.

Diversiteitsbeleid

Diversiteit – waaronder een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen - in Bestuur en Toezicht achten wij van belang. Ultimo 2017 is het aantal mannen en vrouwen in de Raad van Commissarissen respectievelijk 66% en 33%. Het bestuur bestaat uit één directeur, zijnde een vrouw.